2012-06-02

Parkeringsmöte


I onsdags var jag med och arrangerade ett seminarium om parkering i Malmö. Inbjudna var de stora fastighetsägarna, byggbolagen, Stadsbyggnadskontorets parkeringsexpert, Parkering Malmö, Sunfleet och några till.

Det blev en bra dialog, vi från Miljöpartiet förde fram möjligheterna till lägre parkeringsnorm i och med den nya policyn, byggbolagen/fastighetsägarna talade om vikten av flexibilitet och möjligheten att göra en bedömning från fall till fall.

Några saker jag tog med mig från anföranden och diskussionerna var:
  • Byggbolagen ville gärna att mer gatumark skulle kunna användas till korttidsparkering för att stödja service och handel.
  • Vikten av satsning på kollektivtrafiken för att klara arbetspendlingen.
  • Det är jättedyrt med parkering, man får inte igen investeringarna som görs på boendeparkering , de som inte har bil subventionerar de som har. Peab räknar med att deras garageplatser i källare kostar ca 350.000 kr styck att bygga. Efterfrågan på bostäder är större än efterfrågan på parkering.
  • Sunfleet berättade om hur väl bilpoolen fungerar i Västra Hamnen, eftersom där finns både företag och boende. Idag har de över 30 bilar i VH och det blir fler.
  • Det efterfrågades att mer allmän mark skulle kunna användas till cykelparkering.
  • Färre områden med gratis parkering på allmän mark och högre taxor efterfrågades.
  • Peab berättade att parkeringnormen i deras projekt vid Folketspark (Oket 22) hade fått en alldeles för hög parkeringsnorm, endast hälften av platserna var uthyrda.
  • Man ville gärna kunna ändra normen retroaktivt när man såg vilken efterfrågan som området fick. Jag berättade att denna möjlighet finns i normen, men att det pågår en diskussion om hur möjligheten ska tillämpas.
Flera lyfte problemet att ordna förskolor i staden, inte minst pga problemet att lösa biltrafiken från föräldrar och personal. Detta är en fråga som Miljöpartiet har jobbat ganska mycket med och där vi tycker att för mycket tomtmark/uteyta till barnen har använts till parkering. Både stadens förskoleprogram och PBL stödjer att mindre utrymme används till bilparkering.

Det blev en diskussion om handeln behöver tillgänglighet parkering i direkt anslutning, handeln kring gågatorna visar att viss handel mår bättre av slippa biltrafik. Kristianstad lyftes fram som ett exempel där handel mått bra mindre trafik (jag har dock läst att Kristianstad nu satsar på ett externt köpcenter och en central galleria, vilket lär vara dåligt för stadslivet.

Flera ville helst ta bort parkeringsnormen, men de poängterade att en maxnorm kunde vara lika skadlig som dagens miniminorm.


Jag tyckte att det var mycket glädjande att så många kom på seminariet (ca 20) och att det blev så bra diskussioner. Jag förstod också att marknaden inte är problemet när det gäller parkeringsfrågan, det är snarast de höga normerna som leder till subvention av bilparkering och snedvrider marknaden som skapar problemen. Fastighetsbranschen var tydlig med att de vill ha större inflytande över parkeringsinvesteringarna.

Inga kommentarer: