2006-09-20

Valdagen

Jag delade ut valsedlar för miljöpartiet i mitt bostadsområde på valdagen. Även om det var tufft för benen att stå där hela dagen så var det mycket givande. Sällskapet var funktionärer från andra partier. Moderaterna och Socialdemokraterna hade avbyte varannan timme så jag hann träffa flera av dessa, bland annat den trevliga Socialdemokratiska riksdagstjejen Hillevi Larsson från Malmö. En Centerpartist som jag glömt namnet på i grannföreningen stod också hela dagen (han vågade väll inte låta mig vara ensam grön representant). Jag skulle tro att jag lyckades locka någon extra väljare till miljöpartiet, de ökade från 5,3% till 8,2% i mitt valdistrikt.

2006-09-18

Miljöpolitik i moderaternas valstuga

Min sambo undrade om inte moderaterna var oroliga för miljöförstöring och klimatförändring så vi frågade en moderat som stod vid valstugan på Gustav Adolfs torg. Det var ett himla liv på torget, med en massa moderater som visslade och tjoade.

Jag har skrivit våra frågor med talstreck och moderatens svar inom citattecken. Så här svarade han (fritt ur mitt minne):

- Är du inte orolig för miljöförstöringen och klimatförändringen?

"Jag tycker att miljön och klimatet är jätteviktigt, det tycker nog alla partier i Sverige. Det bästa sättet att hantera dessa frågor är att ha tillräcklig tillväxt så att man har råd att hantera de problem som finns. Problemen är ju globala så lösningarna måste vara ett internationellt samarbete där man använder resurserna mest effektivt."

- Det lät ju enkelt, men vad ska man göra åt trängseln och avgaserna här i Malmö?

"Man måste förbättra avgasreningen. De så kallade miljöbränslena som finns idag har lika giftiga avgaser som bensin och diesel, det som man måste satsa på är vätgas som är helt rent."

- Men vätgas är ju inte en energikälla, man kan inte borra ett hål i marken och få upp vätgas!

"Du verkar väldigt insatt, vad jobbar du med? eller är du student?

- Jag har studerat dessa frågor ett tag nu.

"Vi vill satsa på forskning och ny teknik, det kommer nya lösningar hela tiden."

-Idag tillverkas vätgas med hjälp av naturgas som är fossilt precis som olja och bidrar till klimatförändringen. Man skulle kunna använda vatten men det behövs en massa energi.

"Man kan inte både göra sig oberoende av oljan och avveckla kärnkraften samtidigt. Vi måste ha billig energi för att kunna konkurrera. Vi vill inte avveckla kärnkraften i förtid."

-Tycker inte du att det är ett problem att det inte finns någon lösning på förvaringen av kärnkraftsavfallet?

"Det finns lösningar. Man har teknik för slutförvaring."

-Vet du något ställe i världen där man har ett slutförvar?

"Nej, jag är inte så insatt, men man är långt kommen, dessutom så kommer avfallet från Uran som redan finns naturligt i marken och det är ju inget problem"

-Det är ju inte samma sak, avfallet är mycket mer koncentrerat och innehåller andra ämnen typ plutonium.

"Ni kan prata med Centern de vet mer, men vi måste ju ha energi och vindkraft och solkraft funkar ju knappast. Det tar 35 år innan man fått tillbaka den energi som går år för att tillverka ett vindkraftverk!"

- Det stämmer inte, de moderna vindkraftverken har producerat den energi som går åt till tillverkning på mindre än ett halvår. På 60-talet kunde det vara så att vindkraftverken inte tjänade igen sin energi inom sin livstid, men det har hänt väldigt mycket sedan dess. Man planerar en vindkraftspark på Kriegersflak söder om Trelleborg som ger lika mycket energi som en Barsebäcksreaktor.

-Tycker inte du att man borde minska lastbilstransporterna?

"Jo där det finns alternativ, men det finns inte järnväg överallt. Vi tror på marknadsekonomi, marknaden kommer att gynna det bästa transportmedlet."

-Tyckern du att det är ett problem med flygets stora klimatpåverkan?

"Vi satsar på forskning av bättre flygmotorer. Ett samhälle måste ha praktiska transportmedel och flyget är bäst på långa transporter. Det är viktigt att folk kan röra sig i världen och det är bra för internationellt sammarbete."

-Har du sett filmen "En obekväm sanning"?

"Nej, men jag ska se den, det jag hört är att forskarna inte är överens i klimatfrågan och att filmen presenterar en syn på frågan."

-Det är inte sant, det som sägs i filmen är inte kontroversiellt, det forskarna idag diskuterar är inte om människan orsakar en global uppvärmning utan snarast hur illa det kan bli och när det kan vara för sent för att stoppa förändringarna oberoende av vad man gör i framtiden.

"Jag måste fråga vad ni vill ha ut av detta samtal. Ni verkar ju kunniga och om ni pratar med Centern så kan de dessa frågor bättre än mig."

-Vi var bara nyfikna på hur en moderat ser på det hela eftersom moderaterna säkert kommer att bli det största partiet i alliansen och skulle få bestämma mest i en borgerlig regering.

"Det stämmer säkert men om ni läser vårt valmanifest så ser ni att vi tar det på allvar."

-Tack för dina svar, nu vet vi bättre.

"Tack själva, prata gärna med Centern."

2006-09-13

Den borgerliga alliansens klimatpolitik

Jag läste borgerliga alliansens valmanifest i hopp om att hitta konkreta åtgärder för att mildra klimatförändringarna. Vad jag hittade var sex rubriker med tankar kring vad som borde göras och ibland även ett konkret förslag på en åtgärd.

Här följer en granskning rubrik för rubrik där jag citerat ett utdrag och kommenterat detta.

Säkra en hållbar utveckling
"Allians för Sverige är överens om de miljömål och klimatmål som ska vägleda Sveriges miljöarbete. Klimatförändringarna kräver kraftfulla åtgärder, inom såväl transport-, bostads- som industrisektorn. Klimatmålen måste sättas högt och följas av tydliga handlingsplaner."

Wow, detta låter jättebra med denna start så kan jag knappt vänta på att få läsa om miljö och klimatmålen. För att inte tala om de kraftfulla åtgärderna... Det fanns dock inte mer info under denna rubrik.

En hållbar energiförsörjning
"Energipolitiken ska stödja enskilda och företag som tar sitt miljöansvar. Miljö- och energibeskattning ska utformas så att det lönar sig att ta miljöansvar. Politiken ska stimulera införandet av nya miljövänliga alternativ."

Ok, det verkar vettigt, men hur ska det löna sig? Redan idag är det lönsamt att förbruka lite el eller olja. Kommer de "kraftfulla åtgärderna" att göra det ännu mer lönsamt att låta bli att förbruka mycket (göra det ännu dyrare att förbruka) eller talar vi om ytterligare subventioner till viss energiproduktion eller förnyelsebara bränslen? Vad betyder detta rent konkret?

"Allians för Sverige bedömer att den samlade energi- och effekttillgången inte kommer att vara tillräcklig under överskådlig tid. En Alliansregering kommer under mandatperioden 2006-2010 inte medverka till några politiska beslut om avveckling av kärnreaktorer. Inte heller kommer vi att ge förnyade driftstillstånd till de två reaktorer som stängts. Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer inte att upphävas under mandatperioden. Allians för Sverige kommer i regeringsställning att pröva begäran om effekthöjningar enligt gällande lagar och bevilja erforderliga tillstånd om och när gällande krav uppfylls.

Vad hände här? Man räknar med större energiförbrukning men alliansens politik! Att stödja företagen och de enskilda i sitt miljöansvar handlar om att producera mer kärnkraftsel... Eller är det skrivelsen att man inte ska återstarta Barsebäck som är den kraftfulla åtgärden? Ärligt tala, fokus rent konkret handlar inte om ny förnyelsebar energi utan om effekthöjning i åldrande kärnkraftverk, på vilket sätt kommer detta innebära en omställning av energiutnyttjandet?

En miljövänlig tranportsektor
"Allians för Sverige sätter klimatpolitiken högt på dagordningen och prioriterar åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser.
Utsläppen från energianvändning måste minska av klimat- och hälsoskäl, särskilt inom transportsektorn. Det kan ske genom energieffektivare motorer och genom övergång till nya bränslen. EU-länderna bör ställa upp tydliga mål för att minska användningen av fossil energi. Handeln med utsläppsrätter bör utökas vad gäller omfattning och ämnen."

Tror man att det räcker med effektivare motorer? Trenden hittills har mest handlat om motorer med mer effekt. Mängden lastbilstransporter har ökat kraftigt så senare år, antalet bilar har också stadigt ökat, dessutom har flygtrafiken med lågprisbolagen slagit nya rekord. Borde man inte uppmuntra alternativen till dessa transportslag som är mycket effektivare ur energisynpunkt? Inte ett ord om spårbunden trafik...

Varför ska flyget inte betala för sin klimatpåverkan? Att få in flyget i utsläppshandeln kan tidigast göras 2013 och sannolikt skulle det ta ännu längre tid.

Vad hjälper det om EU har tydliga mål om man inte har en stategi för hur målen ska nås på hemmaplan? Verkar det rimligt att tro att man kan byta all olja mot förnyelsebara bränslen? var finns då de konkreta satsningarna på alternativen?

"För att bilen även i framtiden ska kunna användas utan att
äventyra klimatet är det viktigt att utveckla bränslen som ersätter de fossila. Därför vill vi ge tillverkare och konsumenter incitament att satsa på bränslesnåla fordon och fordon drivna med miljövänliga bränslen, bland annat genom att införa en
Miljöbilspremie i form av en skattesubvention för privatpersoner som köper nya
miljöbilar. Premien innebär 10 000 kronor i skattereduktion oavsett inköpspris. Vi
vill dessutom förändra miljöklassningen av fordon och bränslen."

Här kom visst en konkret förslag! 10 000 kronor i subvention per ny miljöbil ska ge effektivare motorer och mer förnyelsebara bränslen. Men vad betyder den sista meningen? Ska man skärpa kraven på miljöklassningen av fordon och bränseln? Eller är det så att man tänker lätta på reglerna så att biltillverkarna kan kalla även stora dieselbilar för miljöbilar? Ska diesel bli ett miljöbränsel? Kan det vara så att den smutsigare europadieseln ska tillåtas i Sverige?

Inte ett ord om lastbilar och flyg...

Öka energiforskningen
"En omställning till ett miljövänligare transportsystem kräver forskning och utveckling, såväl traditionell forskning som stöd till näringslivets teknikutveckling.
Svenskt kunnande på energiområdet i kombination med stora skogsresurser, ett effektivt och modernt jordbruk och en stark fordonsindustri ger oss stora möjligheter
att vara ledande i utvecklingen av förnybara bränslen. Därför satsar vi på klimatrelaterad forskning och utveckling, och på investeringsstöd."

Redan idag finns det transportmedel som är mycket energieffektiva, att satsa på järnväg som alternativ till lastbil och flyg kräver ingen forskning och ger resultat direkt. I grunden handlar egentligen omställningen mest om en livsstilsförändring, att hoppas på att kunna fortsätta som tidigare med hjälp av ny teknik är överoptimistiskt...

Främja energisparande
"Energisparande åtgärder ska främjas i svensk industri och ett energieffektiviseringsprogram genomföras inom det svenska bostadsbeståndet.
Utbyggnad av kraftvärme i Sverige skall stimuleras. En ny regering bör ha som målsättning att möjliggöra att ”göra mer med mindre” och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökad användning av viktiga råvaror, inte minst energi.
Energibesparande investeringar ska premieras och inte straffas, som sker idag genom fastighetstaxeringens utformning."

Lite konkreta förslag hade varit bra. Stimulering av kraftvärme är knappast något nytt, det pågår för fullt. Vad jag vet så innehöll inte alliansens förslag om avskaffad fastighetsskatt någon morot för energibesparing. Troligen är det så att de villaägare som tjänar mest på en slopad fastighetsskatt också ofta är de som har de största villorna med den högsta energiförbrukningen.

Samverka internationellt
"Klimathotet måste mötas på global nivå. Den rika världen, vars utsläpp av växthusgaser är förhållandevis mycket stora, har ett särskilt ansvar för att en omställning kommer igång. EU har redan betytt mycket för en bättre miljö men mer kan göras. Ett av EU:s viktigaste uppdrag är att åstadkomma ett energisystem som minskar koldioxidutsläppen och hejdar växthuseffekten. Det europeiska systemet med utsläppsrätter är det hittills viktigaste styrmedlet för att minska utsläppen av växthusgaser. Sverige ska aktivt bidra till att nå de gemensamma mål som EU ställer
upp, och aktivt verka för att Kyotoavtalet snarast får en fortsättning."

Det är jättebra med internationell samverkan, helt nödvändigt rent ut sagt. Vad jag vet är alla svenska partier överens om detta. När det gäller EU krävs det dock tålamod, kilometerskatt på lastbilar har tydligen blivit godkännt nu när Tyskland inför detta. Beskattning av flygtrafik där alternativ finns har dock inte fått ok ännu. Starka lobbygrupper motarbetar ständigt EUs miljöarbete, och lyckas ofta urvattna och försena åtgärder. Ett av Sveriges viktigaste internationella bidrag på klimat- och miljöområdet kan visa sig vara trängselskatteförsöket i Stockholm om det införs permanent. Flera städer kommer säkert att ta efter runt om i världen och mentala hinder bryts ner. Varför står det inget om detta? Kan det bero på att alla borgerliga partier utom centern var emot detta?

Med tanke på att manifestet uttrycker allvaret i klimatfrågan och ser behovet av kraftfulla åtgärder så är det mäkligt att de enda nya konkreta åtgärderna är:

* miljöbilssubvention
* slopad fastighetsskatt

Det tycker inte jag är kraftfullt! Faktum är att detta hade be säkert kunna koka ihop utan centerpartiet!