2006-09-13

Den borgerliga alliansens klimatpolitik

Jag läste borgerliga alliansens valmanifest i hopp om att hitta konkreta åtgärder för att mildra klimatförändringarna. Vad jag hittade var sex rubriker med tankar kring vad som borde göras och ibland även ett konkret förslag på en åtgärd.

Här följer en granskning rubrik för rubrik där jag citerat ett utdrag och kommenterat detta.

Säkra en hållbar utveckling
"Allians för Sverige är överens om de miljömål och klimatmål som ska vägleda Sveriges miljöarbete. Klimatförändringarna kräver kraftfulla åtgärder, inom såväl transport-, bostads- som industrisektorn. Klimatmålen måste sättas högt och följas av tydliga handlingsplaner."

Wow, detta låter jättebra med denna start så kan jag knappt vänta på att få läsa om miljö och klimatmålen. För att inte tala om de kraftfulla åtgärderna... Det fanns dock inte mer info under denna rubrik.

En hållbar energiförsörjning
"Energipolitiken ska stödja enskilda och företag som tar sitt miljöansvar. Miljö- och energibeskattning ska utformas så att det lönar sig att ta miljöansvar. Politiken ska stimulera införandet av nya miljövänliga alternativ."

Ok, det verkar vettigt, men hur ska det löna sig? Redan idag är det lönsamt att förbruka lite el eller olja. Kommer de "kraftfulla åtgärderna" att göra det ännu mer lönsamt att låta bli att förbruka mycket (göra det ännu dyrare att förbruka) eller talar vi om ytterligare subventioner till viss energiproduktion eller förnyelsebara bränslen? Vad betyder detta rent konkret?

"Allians för Sverige bedömer att den samlade energi- och effekttillgången inte kommer att vara tillräcklig under överskådlig tid. En Alliansregering kommer under mandatperioden 2006-2010 inte medverka till några politiska beslut om avveckling av kärnreaktorer. Inte heller kommer vi att ge förnyade driftstillstånd till de två reaktorer som stängts. Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer inte att upphävas under mandatperioden. Allians för Sverige kommer i regeringsställning att pröva begäran om effekthöjningar enligt gällande lagar och bevilja erforderliga tillstånd om och när gällande krav uppfylls.

Vad hände här? Man räknar med större energiförbrukning men alliansens politik! Att stödja företagen och de enskilda i sitt miljöansvar handlar om att producera mer kärnkraftsel... Eller är det skrivelsen att man inte ska återstarta Barsebäck som är den kraftfulla åtgärden? Ärligt tala, fokus rent konkret handlar inte om ny förnyelsebar energi utan om effekthöjning i åldrande kärnkraftverk, på vilket sätt kommer detta innebära en omställning av energiutnyttjandet?

En miljövänlig tranportsektor
"Allians för Sverige sätter klimatpolitiken högt på dagordningen och prioriterar åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser.
Utsläppen från energianvändning måste minska av klimat- och hälsoskäl, särskilt inom transportsektorn. Det kan ske genom energieffektivare motorer och genom övergång till nya bränslen. EU-länderna bör ställa upp tydliga mål för att minska användningen av fossil energi. Handeln med utsläppsrätter bör utökas vad gäller omfattning och ämnen."

Tror man att det räcker med effektivare motorer? Trenden hittills har mest handlat om motorer med mer effekt. Mängden lastbilstransporter har ökat kraftigt så senare år, antalet bilar har också stadigt ökat, dessutom har flygtrafiken med lågprisbolagen slagit nya rekord. Borde man inte uppmuntra alternativen till dessa transportslag som är mycket effektivare ur energisynpunkt? Inte ett ord om spårbunden trafik...

Varför ska flyget inte betala för sin klimatpåverkan? Att få in flyget i utsläppshandeln kan tidigast göras 2013 och sannolikt skulle det ta ännu längre tid.

Vad hjälper det om EU har tydliga mål om man inte har en stategi för hur målen ska nås på hemmaplan? Verkar det rimligt att tro att man kan byta all olja mot förnyelsebara bränslen? var finns då de konkreta satsningarna på alternativen?

"För att bilen även i framtiden ska kunna användas utan att
äventyra klimatet är det viktigt att utveckla bränslen som ersätter de fossila. Därför vill vi ge tillverkare och konsumenter incitament att satsa på bränslesnåla fordon och fordon drivna med miljövänliga bränslen, bland annat genom att införa en
Miljöbilspremie i form av en skattesubvention för privatpersoner som köper nya
miljöbilar. Premien innebär 10 000 kronor i skattereduktion oavsett inköpspris. Vi
vill dessutom förändra miljöklassningen av fordon och bränslen."

Här kom visst en konkret förslag! 10 000 kronor i subvention per ny miljöbil ska ge effektivare motorer och mer förnyelsebara bränslen. Men vad betyder den sista meningen? Ska man skärpa kraven på miljöklassningen av fordon och bränseln? Eller är det så att man tänker lätta på reglerna så att biltillverkarna kan kalla även stora dieselbilar för miljöbilar? Ska diesel bli ett miljöbränsel? Kan det vara så att den smutsigare europadieseln ska tillåtas i Sverige?

Inte ett ord om lastbilar och flyg...

Öka energiforskningen
"En omställning till ett miljövänligare transportsystem kräver forskning och utveckling, såväl traditionell forskning som stöd till näringslivets teknikutveckling.
Svenskt kunnande på energiområdet i kombination med stora skogsresurser, ett effektivt och modernt jordbruk och en stark fordonsindustri ger oss stora möjligheter
att vara ledande i utvecklingen av förnybara bränslen. Därför satsar vi på klimatrelaterad forskning och utveckling, och på investeringsstöd."

Redan idag finns det transportmedel som är mycket energieffektiva, att satsa på järnväg som alternativ till lastbil och flyg kräver ingen forskning och ger resultat direkt. I grunden handlar egentligen omställningen mest om en livsstilsförändring, att hoppas på att kunna fortsätta som tidigare med hjälp av ny teknik är överoptimistiskt...

Främja energisparande
"Energisparande åtgärder ska främjas i svensk industri och ett energieffektiviseringsprogram genomföras inom det svenska bostadsbeståndet.
Utbyggnad av kraftvärme i Sverige skall stimuleras. En ny regering bör ha som målsättning att möjliggöra att ”göra mer med mindre” och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökad användning av viktiga råvaror, inte minst energi.
Energibesparande investeringar ska premieras och inte straffas, som sker idag genom fastighetstaxeringens utformning."

Lite konkreta förslag hade varit bra. Stimulering av kraftvärme är knappast något nytt, det pågår för fullt. Vad jag vet så innehöll inte alliansens förslag om avskaffad fastighetsskatt någon morot för energibesparing. Troligen är det så att de villaägare som tjänar mest på en slopad fastighetsskatt också ofta är de som har de största villorna med den högsta energiförbrukningen.

Samverka internationellt
"Klimathotet måste mötas på global nivå. Den rika världen, vars utsläpp av växthusgaser är förhållandevis mycket stora, har ett särskilt ansvar för att en omställning kommer igång. EU har redan betytt mycket för en bättre miljö men mer kan göras. Ett av EU:s viktigaste uppdrag är att åstadkomma ett energisystem som minskar koldioxidutsläppen och hejdar växthuseffekten. Det europeiska systemet med utsläppsrätter är det hittills viktigaste styrmedlet för att minska utsläppen av växthusgaser. Sverige ska aktivt bidra till att nå de gemensamma mål som EU ställer
upp, och aktivt verka för att Kyotoavtalet snarast får en fortsättning."

Det är jättebra med internationell samverkan, helt nödvändigt rent ut sagt. Vad jag vet är alla svenska partier överens om detta. När det gäller EU krävs det dock tålamod, kilometerskatt på lastbilar har tydligen blivit godkännt nu när Tyskland inför detta. Beskattning av flygtrafik där alternativ finns har dock inte fått ok ännu. Starka lobbygrupper motarbetar ständigt EUs miljöarbete, och lyckas ofta urvattna och försena åtgärder. Ett av Sveriges viktigaste internationella bidrag på klimat- och miljöområdet kan visa sig vara trängselskatteförsöket i Stockholm om det införs permanent. Flera städer kommer säkert att ta efter runt om i världen och mentala hinder bryts ner. Varför står det inget om detta? Kan det bero på att alla borgerliga partier utom centern var emot detta?

Med tanke på att manifestet uttrycker allvaret i klimatfrågan och ser behovet av kraftfulla åtgärder så är det mäkligt att de enda nya konkreta åtgärderna är:

* miljöbilssubvention
* slopad fastighetsskatt

Det tycker inte jag är kraftfullt! Faktum är att detta hade be säkert kunna koka ihop utan centerpartiet!

Inga kommentarer: