2007-04-23

En syn på grön ideologi


Jag går just nu en liten studiecirkel om grön ideologi. Som uppgift till förra gången så skulle vi skriva en kort betraktelse av vad vi tycker är grön ideologi. Detta blev mitt bidrag:


Grön ideologi är för mig tätt förknippat med den tyske 1700-tals filosofen Immanuel Kants teorem: "Handla alltid så att principen för din handling kan upphöjas till allmän lag.". Detta innebär kortfattat att man måste ta hänsyn till de konsekvenser som ens handlingar får och att man måste se vad konsekvenserna skulle bli om alla gjorde på samma sätt. Detta gäller både på kort och på lång sikt. Insikten att allt hänger samman på ett intrikat sätt innebär att försiktighetsprincipen måste råda för att inte riskera att skapa konsekvenser som man inte var medveten om. I princip allt som sker på en stor skala riskerar att skapa stora konsekvenser.

I den gröna ideologin ser jag även en strävan efter det ”autentiska” livet, där livet i sig får ett sådant innehåll att människor inte behöver uppleva att de lever i väntan på nästa ”fiktiva” händelse (som t ex nästa såpa avsnitt, nästa sporthändelse, nästa sittning i onlinespelet eller nästa shoppingrunda). Verklighetsflykten som sådan är inte ett problem i sig, utan kan i lagom doser vara berikande. Problemen uppstår när det ”fiktiva” blir det centrala. Som kontrast skapar det ”autentiska” livet, genom sin direkthet en upplevelse av närvaro och medvetenheten som öppnar upp för en personlig utveckling. Till skillnad från den rastlöshet och otillfredsställelse som alltid följer på det ”fiktiva” livet. Denna otillfredsställelse, försöker man tillfredställa med ännu mer av det ”fiktiva” vilket ger upphov till ett tunnelseende som i sig ger drivkraft till den makthungrande råa kapitalismen och den blinda konsumismen.

Det som hos de gröna ger kontakten till det ”autentiska” är insikten att allt levande har en historia, ingår i ett sammanhang och det självklara faktum att vi alla är barn som småningom kommer att gå ur tiden. Detta är förutsättningarna för livet och är en kunskap som ger vördnad för livet. Alla har en potential och det är betydelsefullt att få upptäcka och utveckla denna potential.

Insikten om att allt liv på jorden är beroende av ett gigantiskt kretslopp som skapats över miljontals år, ger också insikten att det skapats en massa ”roller” för att detta system ska fungera. Om man försöker rationalisera bort vissa av dessa så kommer man att förlora något. Det samma gäller våra mänskliga samhällen, det finns många roller, om strävan är att alla människorna ska bli så ”effektiva” producenter och konsumenter som möjligt så kommer de som lever i dessa samhällen att gå miste om den upptäcktsfärd som livet innebär.

Tillsist så handlar den gröna ideologin för mig om ett etiskt synsätt på tillvaron där medvetenheten står i centrum. Detta står i kontrast till ett egocentrerat synsätt där etiken blir en juridisk fråga som hanteras med en skicklig advokat.

Inga kommentarer: